moyne art   Moyne College
Address: Ballina Co. Mayo.  |  Phone: 096 21472  |  Fax: 096 71899  |  Email: info@moynecollege.ie
  moyne art

Irish

Gaeilge

Sa Roinn Gaeilge:

• Usáidtear na ceithre ghnéithe den teanga sa seomra ranga-éisteacht,labhairt, léamh agus scríobh.
• Féinmheas agus féinmhuinín na bhfoghlaimeoirí a chothú trí thuiscint a thabhairt dóibh ar thábhacht a bhféiniúlachta    agus a n-oidhreachta mar Éireannaigh
• Ár n-oidhreacht teanga a chaomhnú agus a thabhairt slán do na glúnta atá le teacht
• Taitneamh agus spreagadh intleachtúil agus mothúchánach a thabhairt d'fhoghlaimeoirí

An Teastas Sóisearach/ Junior Certificate:

Is féidir daltaí tabhairt faoi scrúdú an Teastais Shóisearaigh don Ghaeilge ina rogha de thrí leibhéal:
• Ardleibhéal
• Gnáthleibhéal
• Bonnleibhéal

Labhairt: Tá béaltriail (Roghnach) ar fáil
Cluastuiscint: Ag gach leibhéal
Scríobh: Scrúdú scríofa ina bhfuil Léamhthusicintí agus cleachtaí éagsúla ceapadóireachta le comhlíonadh i gcás gach leibhéil. Bíonn obair Próis agus Filíochta sa áireamh sa scrúdú scríofa i gcás daltaí Ardleibhéil amháin


An Ardteistiméireacht/ The Leaving Certificate:

Is féidir daltaí tabhairt faoi scrúdú an Ardteistiméireachta don Ghaeilge ina rogha de thrí leibhéal:

• Ardleibhéal
• Gnáthleibhéal
• Bonnleibhéal

Labhairt: Tá Béaltriail ag gach leibhéal agus anois tá 40% / 240 marc ar fáil don scrúdú seo
Cluastuiscint: Tá triail chluastuisceanna ag gach leibhéal
Scríobh: Tá scrúdú scríofa ina bhfuil Léamhthusicintí agus tascanna éagsúla ceapadóireachta le comhlíonadh ag gach leibhéal. Bíonn Prós agus Filíocht i gceist ag Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal. I gcás an Ardleibhéil tá ceist ar Litríocht Breise le déanamh freisin

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach / Leaving Certificate Applied:
Clár réamhghairmiúil atá ann, do dhaltaí nach mbíonn ag iarraidh dul díreach le hardoideachas nó nach bhfreastalaíonn an dá chlár Ardteistiméireachta eile go hiomlán ar a gcuid riachtanas, a n-éirim ná a gcuid stíleanna foghlama.
Bíonn rannpháirtithe na hArdteistiméireachta Feidhmí ag plé go príomha le hobair agus staidéar atá gníomhach, praiticiúil agus dalta-lárnach.


Gaeilge Chumarsáideach:

Is é atá i gceist leis an gclár seo ná cúrsa Gaeilge praiticiúil idirghníomhach ag leibhéal na hArdteistiméireachta a chur ar fáil
Is ar scoláirí i scoileanna nach scoileanna Gaeltachta ná scoileanna lán- Ghaeilge iad atá an cúrsa seo Gaeilge Chumarsáideach dírithe.
Labhairt: Ta 100 marc ag duI don scrúdú cainte
Cluastuiscint: Tá 90 marc ag don don Chluastuiscint
Páipeár Scríofa: 110 marc ag dul don pháipéar scríofa. I rith an chúrsa seo déanann na daltaí Eochair – Chleachtaí bunaithe ar dhá modúl
Modúlo 1:An Ghaeilge thart timpeall orainn Modúl 2: An Ghaeilge mar theanga bheo


Imeachtaí Gaeilge – Seachtain na Gaeilge

Bíonn Seachtain na Gaeilge ar siúl i gColáiste na Maighne gach bliain. Is seachtain spraíúil í Seachtain na Gaeilge agus bíonn na daltaí gnóthach ar fad. I rith na seachtaine bíonn na himeachtaí seo ar siúl:

• Bingo as Gaeilge
• Tráth na gCeist
• Bricfeasta Éireannach
• Comórtas Scríbhneoireachta
• Comórtas Ealaíne
• Ceardlanna na dtaibh ealaíon
• Seisiún céilí, amhráin agus damhsa
• Lá Gaeilge

   
   
   
   
   
.